Địa chỉ

1.

Thành Lâm Bá Thước Thanh Hoá - Xã Thành Lâm - Huyện Bá Thước - Việt Nam